Login

Minutes of Meetings from Swingin´ Hepcats board meetings and other meetings. In Danish only / kun på dansk!

 

NEW 24/8 2011:

SWINGIN' HEPCATS - REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2011

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

 

Lars Tjærby Rasmussen blev valgt til dirigent og referent.

 

2. Bestyrelsens beretning

 

Formanden (Benedikte Ballund) redegjorde for aktiviteterne i 2010, herunder 350 dansere til undervisningen, 5 internationale workshops, samarbejde med Kulturhuset Indre By og Copenhagen Jazzhouse om live koncerter, deltagelse i Kulturhavn, Snake City Jazz Festival, Sommerdans i Fælledparken samt arbejdet med at etablere en egen hjemmeside for Swingin’ Hepcats.

 

Der var applaus til beretningen.

 

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse

 

Regnskabet for 2010 blev godkendt. Revisoren (Carsten Busk Senholt) havde nogle bemærkninger om manglende bilag for bl.a. større udgifter i forbindelse med afholdelse af internationale workshops. Det blev pålagt bestyrelsen at lave retningslinier for bilag i forbindelse med afholdelse af udgifter på vegne af foreningen.

 

Kassereren (Hannah Vesth) redegjorde for indholdet af regnskabet for 2010. Regnskabet afspejler, at 2010 er året, hvor udgifter og indtægter er kommet tættest på det budgetterede.

 

Der var applaus til regnskabet.

 

4. Budget for det kommende år

 

Kassereren redegjorde for budgettet for 2011, herunder at der på foreningens konto står 98.000 kr. ved årets begyndelse.

 

Carsten Busk Senholt spurgte, om koncerter til workshops er indeholdt i budgettet for workshops. Svaret er, at det er de.

 

Joen Gardar spurgte, om der i det budgetterede beløb til social dans er afsat midler til leje af lokaler til evt. ”learn the moves” om søndagen. Svaret er, at en sådan post godt kan rummes i budgettet.

 

Budgettet godkendtes.

 

5. Behandling af indkomne forslag

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

6. Fastsættelse af kontingent

 

Der fortsættes med 50 kr. pr. halvår i kontingent.

 

Carsten Busk Senholt spurgte til model for medlemskort. Dette vil blive drøftet af bestyrelsen. Gode idéer til, hvordan det kan laves, modtages meget gerne af bestyrelsen.

 

7. Diskussion af rammerne for socialdans torsdag og søndag

 

Formanden redegjorde for, hvordan set-up’et, incl. udgifterne, er for den sociale dans torsdag og søndag, herunder at det er foreningen, der betaler for leje af lokalerne både torsdag og søndag.

 

Som led i redegørelsen redegjorde formanden også for de erfaringer, der har været med social dans i København, incl. de problemer det giver, når man (ofte) er nødt til at finde nye steder, og på baggrund af dette også for de overvejelser, som bestyrelsen har gjort sig.

 

Der var enighed mellem bestyrelsen og de fremmødte om, at det – hvis det er muligt – vil være godt med mere samarbejde med Swingshoes, Ministry of Balboa etc. om den sociale dans.

 

Der var desuden forslag om:

- at etablere en gruppe, som kan gøre torsdagsdansen hyggeligere

- evt. at forlænge den sociale dans en halv time om torsdagen

- at holde ”Afslutningsdans” om torsdagen et andet sted, fx i slutningen af hver runde

 

Konklusionen på diskussionen blev, at:

- der er tilfredshed med Værkstedet som sted for torsdagsdans, ikke mindst i lyset af, at det lader til i højere grad at tiltrække begynderdansere end et sted ude i byen.

- det undersøges, om det er muligt med en ekstra halv time (tidligere / senere)

- der skal arbejdes for at gøre det mere hyggeligt

- konceptet med søndagsdans fungerer fint. Det kan overvejes at lave ”learn the moves” fx en gang om måneden

 

8. Valg af næstformand og bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 

a.  Næstformand: Julie Lund Christensen valgt uden modkandidat

b.  Kasserer: Hannah Vesth valgt uden modkandidat

c.  2 bestyrelsesmedlemmer: Mathilde Dam, Marie Kølle valgt efter kampvalg

d.  Suppleanter: Louise Nabe, Peder Hansen

 

Punktet sluttede med ros til den afgående bestyrelse for at medvirke til at skabe meget liv og vækst

 

9. Valg af revisor og suppleant

 

a.  Revisor: Carsten Busk Senholt fortsætter, valgt uden modkandidat

b.  Revisorsuppleant: Ulrik Jørring valgt uden modkandidat

 

10. Eventuelt

 

- Tobias Hoffmann og Kuno Harsbo orienterede om, at de arbejder med en idé om en tværgående informationsgruppe (Facebook) for swingmiljøet

- Tobias Hoffmann orienterede om, at han var ved at arrangere dans hver onsdag hele sommeren på Kaffesalonen på Nørrebro. (Er siden startet).

- Kuno Harsbo orienterede om, at han var ved at indgå aftale med Studenterhuset om swing hver mandag aften i Studenterhuset. (Er siden startet ).

- Hjemmesiden: Julie Lund Christensen gav en kort orientering om den kommende egen hjemmeside for Swingin’ Hepcats. (Er siden etableret på www.swingdans.dk.)

- Joen Gardar lagde op til en diskussion af betalingscyklus for torsdagsundervisningen. Det besluttedes dog, at denne diskussion må tages andetsteds.