Login

 

Dagsorden:

 

 
1. Valg af dirigent
Lars Tjærby Rasmussen blev valgt til dirigent (og referent). Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden (Benedikte Ballund) gennemgik bl.a. alle de aktiviteter, som foreningen har været involveret i gennem 2013.

- Torsdagsklasser / begynder workshops
   - Der blev redegjort for antal deltagere, herunder udviklingen fra 2012 til 2013 og frem til første halvår 2014, hvor der kan ses en positiv udvikling.
 - Store auditions
   - der blev redegjort for baggrunden for disse og indholdet af dem, herunder ønsket om at se så mange elever som muligt på én gang, at afholde færre små auditions samt at gennemførelsen af auditions og etableringen af både hold 6 og 7 skal ses som et tilbud til de højeste niveauer og de mest erfarne dansere. Og det er ikke en selvfølge, at niveau 7 etableres.
 - Sunday Swing
   – indtrykket er, at der kommer flere og flere mennesker (det bliver i hvert fald varmere og varmere i lokalet)
- Summer classes
- Undervisning til Jazz-festivalen
- Kulturhavn
- Sommerdans
- Kulturnatten
- Slow night
- Workshops
   - LHTA
   - Swedish Sundays
     - Swedish Sundays var et forsøg på at lave noget fortløbende med verdensklasseundervisere. Det talte desværre ikke til så mange mennesker som håbet. Arrangørerne var undervejs opmærksomme på, at det ville give underskud, men der var i bestyrelsen flertal for at fortsætte i efteråret. Erfaringen med konceptet overgives til den kommende bestyrelse.
   - Aerials workshop med Rikard og Jenny
   - Skye & Frida
   - Two Cousins
   - Sinclair & Jessica
- Julefrokost.

Formanden sluttede af med at rette en personlig tak for de forløbne år til de bestyrelsesmedlemmer, hun har arbejdet sammen med. Erik, Sune, Hanna, Søren Bjørn, Allan, Nick, Julie, Marie Kølle, Mathilde, Lise Bruun, Peder, Ulrik, Pia og ikke mindst Hannah.
 
Formandens beretning blev modtaget med akklamation.

 

 3. Regnskab

Revisor var syg og havde ikke afgivet bemærkninger. Skulle der mod forventning være alvorlige bemærkninger, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Efterfølgende har revisoren godkendt regnskabet med nogle få bemærkninger (herunder om fuld dokumentation / brugen af fakturaer for bands), som bestyrelsen har taget til efterretning.

 

 4. Budget

Kassereren (Hannah Vesth) gennemgik forskel på budget og forbrug i 2013.
Kassereren gennemgik forskel på forbrug i 2013 og 2012.
Kassereren gennemgik budget 2014.
- Budgettet er bl.a. udtryk for, at bestyrelsen ønsker at arbejde med nogle mere ”realistiske” priser efter i en årrække bevidst at have holdt prisniveauet meget lavt
- Kassereren redegjorde for udgifterne til skattefri godtgørelse for underviserne – baggrund, indhold etc.
Det er aftalt, at alle budgetter for arrangementer skal gennemgås af bestyrelsen forinden.

Der var spørgsmål, om Mobilepay kunne blive en mulighed.
Det er ikke muligt i dag med de muligheder, der eksisterer (bl.a. fordi vi ikke er en virksomhed). Bestyrelsen er også ved at se på muligheden for at bruge PayPal.

Der blev spurgt, hvilke prisstigninger, der regnes med.
Vi har allerede sat prisen på torsdagsundervisning op for foråret 2014. Efter forårets undervisningsrunde ses der på evt. øvrige ændringer.

Budget og regnskab blev godkendt med forbehold for evt. bemærkninger fra revisor.

 

5. Indkomne forslag

Der var indkommet et forslag om, at alle workshops skal gå i 0.
Der var et meget stort antal bemærkninger til forslaget. Der var enighed om at hensigten med forslaget var godt, men også om at det må være en del af foreningens virke at tilbyde ”billige” workshops etc., bl.a. for at give noget tilbage til medlemmerne ved arrangementer med undervisere og musik af høj kvalitet. Desuden bemærkede formanden, at det ligger i tråd med det eksisterende mål om, at WS skal gå i nul, men at festerne kan give underskud.
Efter en lang debat blev det konkluderet, at der ikke var opbakning til tanken, som den forelå.

Der var indkommet et forslag om, at der tilføjes en tekst i mails til nye dansere om, at der er social dans flere gange om ugen, og at man opfordres til at deltage.
Forslaget blev vedtaget.

 

6. Fastlæggelse af kontingent

50 kr. (som hidtil) blev vedtaget.

 

 7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- Formand: Søren Bjørn Andersen
- Suppleant / næstformand: Pia Kjærulff Jacobsen
- 2 menige medlemmer: Karen Hartig og Preben Nielsen
- 2 suppleanter:
   - Vinni von Bentzon & Katarina Yael Duarte.

Kassereren var ikke på valg.

 

 8. Valg af revisor og suppleant

- Revisor: Daniel Rindorf
- Suppleant: Tina Juhl

 

 9. Eventuelt

 

Der var en snak om, hvem der kunne tænke sig at overtage opgaver som hhv. undervisningsadministrator og ansvarlig for håndtering af betalinger. Preben, Hannah og Tina Juhl meldte sig.

Desuden meldte Tina, Louise, Preben, Katharina, Theresa, Karen, Vinni og Daniel sig på banen med hensyn til at varetage frivillige opgaver. Bestyrelsen ser i starten af efteråret på, hvilke opgaver der evt. skal fordeles til andre.

Karen førte an i en tak til Benedikte som afgående formand til stående ovationer.

Der var en opfordring til at huske på, at caféen i Kulturhuset Indre By IKKE er det, vi lejer. Vi lejer Teatersalen, så vi skal behandle caféen som enhver anden café (vi skal altså ikke klæde om, danse etc. derude).

Der var også en opfordring til at støtte de lokaler, hvor vi er, ved at købe drikkevarer, betale for entré etc.

Der var et forslag om evt. at stille lokaler til rådighed for undervisernes forberedelse. Bestyrelsen nævnte, at dette tidligere har været en mulighed, som blev meget lidt brugt, men at man gerne ser på det igen.

Der blev spurgt, om der kommer en ”train the trainer” workshop i løbet af året. Dette vides ikke.

Der blev spurgt, om man kunne udvide til 2 x Sunday practise om måneden. Bestyrelsen redegjorde for sine overvejelser om Sunday practise, herunder fremmødet, antal gange, hvorfor det kun er for medlemmer etc.

Til slut - og i forlængelse af det næstsidste punkt - sagde Karen fra den nye bestyrelse, at hun vil arbejde for, at der bliver flere fordele forbundet med medlemskortet, som skal bruges mere aktivt.

Dirigenten og den afgående formand takkede til sidst for fremmødet og for god ro og orden.