Login

Referat 26/5

1. Valg af dirigent

Lars Tjærby Rasmussen blev valgt til dirigent og blev samtidig også valgt til referent.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt.

2. Bestyrelsens beretning.

Formanden (Benedikte Ballund) afgav bestyrelsens beretning. Som første punkt gennemgik hun de aktiviteter, som foreningen har stået for i 2012 (ud over den løbende undervisning torsdage og med begynder workshops).

Foreningens aktiviteter

13-15/1: Lindy Hops The Atlantic WS med live musik
26/1: Visionsmøde
19/2: Sunday Swing – fastelavnsfest
3/3: Jubilæumsfest med live musik
10/3: Fejring af foreningens fødselsdag til torsdagsdans
22/4: Sunday Swing – med live musik
12-13/5: Jazz workshop feat. Sinclair Ang + tilhørende fest
26/5: Fejring af Frankies fødselsdag til torsdagsdans
21/6: Trampoline & tumbling for Lindy Hoppers
24/6: Sunday Swing – season finale med live musik
9/7: Sommerdans I Fælledparken
4-5/8: Kulturhavn
18/8: BadaBoom – Lindy and blues party med live musik
28-30/9: Cop-Hop WS med live musik
Fra oktober: Free dance practice om gang om måneden
12/10: Kulturnatten, incl. live musik
29/10- : Tap classes
17-18/11: Frida & Skye WS + tilhørende fest med live musik
8-9/12: Jazz WS med Remy
8/12: Winter Wonderland-fest sammen med Swingshoes med live musik
16/12: Julefrokost

Visionsmødet
26 januar blev der afholdt et velbesøgt visionsmøde for foreningen. Der kom en masse forslag og materiale ud af mødet, lige som nogle medlemmer valgte selv at etablere nogle grupper vedrørende specifikke punkter. Formanden sagde, at det bevidst på visionsmødet blev besluttet, at det videre arbejde måtte bæres af medlemmerne selv, og at bestyrelsen ikke ville eller kunne behandle alle idéer. Der er ikke kommet så meget ud af mødet. Men det er ikke lig med, at mødet var spildt; det giver en god indsigt i, hvad medlemmerne går op i.

Bestyrelsen har – i høj grad inspireret af visionsmødet – besluttet at fokusere på:
- Topniveau dansere: etablering af Niveau 7, afholdelse af ”Swedish Sundays”
- Nye medlemmer: besøg fra andre niveauer, eget ansvar
- Involvering af medlemmerne: Gruppen der kortlægger fordeling af opgaver i foreningen, opfordring til at medlemmerne melder sig frivilligt til opgaver.

3. Regnskab

Kassereren (Hannah Vesth) gennemgik regnskabet for 2012. Regnskabet var udsendt forud for mødet.

Revisoren (Carsten Busk Senholt) kommenterede regnskabet. Han kunne fuldt ud stå inde for, at regnskabet afspejler indtægter og udgifter, og han mente, at det er meget professionelt lavet og fint afspejler, at der er tale om en meget stor forening. Han havde dog et forslag til den nye bestyrelse om fokus på bilagskvalitet  – man kan på den ene side godt lave en bagatelgrænse, på den anden side skal man ved større udgifter kunne forlange en specificeret regning af tilstrækkelig kvalitet.
Joan Osted Thomsen spurte, hvad der foreningens konto. Kassereren svarede, at der stod ca. 100.000 kr. pr. d.d., ca. 230.000 kr. pr. årsskiftet. Målet er, at der altid står ca. 80.000 kr., så regningerne altid kan betales, og at der altid er en buffer til at kunne afholde udgifterne til større arrangementer, selv om de måtte blive aflyst.

Niels Gjøl Jakobsen spurgte om evt. krav fra kommunen ift. formue, lokaler etc. Formanden svarede, at vores lokaler er ikke fra kommunen (i det store hele)

4. Budget

- Budgettet blev gennemgået.
- Indkøb af nyt PA-anlæg – kan man købe 2 anlæg og samtidig sælge det gamle? Det blev vedtaget, at bestyrelsen ændrer budgettet mhp. indkøb af nyt PA-anlæg. Der skal samtidig ses på mulighederne for at sælge det gamle anlæg.
- Formanden redegjorde for proces i.f.t. forsikring og stigningen i beløbet. Den nye bestyrelse skal se på, om der skal reguleres i de ”stamoplysninger”, som er givet til Codan.
- Carsten Busk Senholt spurgte, om bestyrelsen har overvejet at lave en samlet lejeaftale for et fast sted. Formanden redegjorde for de løbende overvejelser om pris og lokalebehov.
- Susanne Thybo spurgte, om bestyrelsen har gjort sig overvejelser om underskuddet på internationale workshops og dets andel af det samlede budget. Joen Gardar kommenterede hertil, at det må også i sig selv være et mål, at der kommer dansere andre steder fra. Bestyrelsen svarede, at målet er, at workshops løber rundt økonomisk, mens (de tilknyttede) fester må gerne give underskud

5. Indkomne forslag

Susanne Thybo og Joan Osted Thomsen havde et forslag om, at der dels ses på undervisergodtgørelsen (og hvordan godtgørelsen fordeles efter indsatsens omfang for den enkelte underviser), dels at man så på mulig honorering af øvrige større (administrative) opgaver i foreningen.
Formanden redegjorde for baggrund og indhold i den nuværende ordning for undervisere, herunder administrativ belastning samt at der er tale om godtgørelse, ikke honorar.
Forslaget affødte en større diskussion om frivillighed, incitamenter og internt samarbejde i gruppen af undervisere. Generelt var holdningen, at arbejdet i en forening skal bæres af frivillighed (og ikke gennem aflønningssystemer), hvilket også blev vist gennem en afstemning. Samtidig blev det konkluderet, at bestyrelsen må tage en drøftelse med lærergruppen, hvis den nuværende model ikke fungerer.

6. Fastlæggelse af kontingent

Det blev besluttet at fastholde kontingentet på 50 kr pr. halvår.

7. Valg af kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Hannah Vesth blev genvalgt som kasserer.
Pia K. Jacobsen blev valgt til bestyrelsen, som herefter består af Benedikte Ballund, Ulrik Jørring, Hannah Vesth, Peder Hansen og Pia K. Jacobsen.
Louise Nabe og Claus Brünger blev valgt som suppleanter.

8. Valg af revisor og suppleant

Carsten Busk Senholt blev genvalgt til revisor. Preben Nielsen er revisorsuppleant.

9. Opgaver i foreningen og hvem har lyst til at give en hånd?

Der blev fra bestyrelsens side opfordret til, at man melder sig, hvis man har lyst til at ”give en hånd” til forskellige arrangementer og opgaver. Der er etableret en Facebook gruppe (Hepcat Volunteers) til dette formål. Der var også mulighed for at melde sig som interesseret i.f.m. generalforsamlingen.

10. Eventuelt

Ashley Youett foreslog, at der etableres arrangementer, som fokuserer mere på det sociale aspekt og mindre på dansen. Bestyrelsen opfordrede til, at medlemmerne selv ser på sådanne muligheder, hvis det ønskes.

Jesper Andersen nævnte Facebook-gruppen for DJs.