Login

Referat af Swingin’ Hepcats generalforsamling 29. maj 2012

 

Valg af dirigent

Formanden (Benedikte Ballund) foreslog, at Lars Tjærby Rasmussen blev dirigent (og referent). Dette blev godkendt.

 

Dirigenten startede med at konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt 13 timer for sent (den skal udsendes senest 14 dage inden generalforsamlingen), men at han foreslog, at generalforsamlingen alligevel gennemførtes, med mindre der var indsigelser mod dette. Det var der ikke.

 

Susanne Thybo bemærkede, at det ville være en fordel fremover at placere generalforsamlingen tidligere på året.

 

Bestyrelsens beretning

Formanden gav på bestyrelsens vegne beretningen for 2011.

 

Torsdagsundervisningen er med støt stigende elevtal; faktisk så støt stigende, at en af opgaverne for den kommende bestyrelse bliver at finde en eller anden form for løsning på et pladsproblem, da vi er ved at vokse ud af Idrætsfabrikken. I 2011 nåede vi op på 200 tilmeldinger for første gang, i 2012 har vi passeret 200 unikke individer hver torsdag, så der bliver mere og mere trangt.

 

I 2011 fik foreningen egen hjemmeside og betaler derfor ikke længere til HepTown i Sverige. Samtidig fik foreningen nyt logo. Forholdet til svenskerne er stadig fint, og det overvejes at prøve at lave en aftale med både HepTown i Lund og Cats’ Corner i Malmö om rabatter til hinandens arrangementer.

 

I 2011 afholdt Swingin’ Hepcats følgende internationale workshops: Lindy Hop The Atlantic 2011, Cop-Hop Autumn 2011, workshop med Hanna & Mattias samt workshop med Gaston & Tina.

 

 Foreningen har været repræsenteret ved de sædvanlige arrangementer: Ved Kulturhavn, ved Sommerdans i Fælledparken, ved Kulturnatten på Arbejdermuseet og ved Copenhagen Jazzfestival, vedrørende sidstnævnte er det dog i højere grad enkelte medlemmer end foreningen, der har stået bag.

 

Sammen med Kulturhuset Indre By arrangerede vi to koncerter med Miss Mie i forbindelse med Dansens Dage og et andet dansearrangement i juni. Vi har også stadig et godt samarbejde med Kulturhuset om søndagsdansen, hvor vi står for dansen de fleste søndage, mens de står for en enkelt søndag hver måned, hvor vi kan danse uden beregning, men til gengæld stiller undervisere til rådighed for intro-undervisning.

 

Regnen i juli 2011 fik en del betydning for foreningen: dels gav det udfordringer med at finde lokaler efter sommerferien, hvilket heldigvis lykkedes. Dels betød det, at Copenhagen Jazzhouse måtte lukke ned og renovere fuldstændig, hvilket medførte aflysning af de planlagte swingarrangementer i efteråret. Foråret nåede dog at byde på 4 ”Swing Pigalle”-aftener.

 

Der har i 2012 været afholdt møde med Copenhagen Jazzhouse, som er interesserede i et fortsat samarbejde – det overvejes p.t., om/hvordan et format, der er til glæde for alle, kan findes.

 

Visionsmødet – dejligt at se, at der var så mange, der mødte op og gav deres besyv med. Bestyrelsen er opmærksom på, at der er en masse, der skal samles op på i den forbindelse. Det er selvfølgelig ikke muligt at imødekomme alle ønsker – alene af den grund, at der er nogle af dem, der stikker i modsatte retninger.

 

Der har i foråret 2012 været afholdt møde med den afgåede bestyrelse i Swingshoes om finansiering af søndagsdansen. Det er stadig Swingin’ Hepcats, der sponsorerer søndagsdansen.

 

Det er dejligt, at der er så mange muligheder for at danse socialt i København, og i den sammenhæng er det særlig glædeligt, at Kuno fik swingdansen tilbage på Studenterhuset, bl.a. fordi det er et virkelig godt udstillingsvindue for os og de andre foreninger.

 

Hvis man ser fremad, kan Lindy Hops The Atlantic 2013, Cop-Hop 2012 samt flere live-arrangementer (evt. incl. udenlandske bands) ses i horisonten.

 

Endelig nævntes Signe Bjerre Jensens overtagelse af rollen som undervisningsadministrator i løbet af 2011 – noget der har betydet en meget stor aflastning af andre med administrative opgaver.

 

Preben Nielsen spurgte, om lærersituationen er ”på plads”. Formanden svarede, at under forudsætning af, at situationen er status quo, er den på plads med den tilførsel af nye undervisere, der er sket i de sidste måneder. Formanden kvitterede også for det stigende antal dansere, der melder sig til at lave ”learn the moves” i forskellige sammenhænge.

 

Jf. et separat emne på dagsordenen for sidste års generalforsamling nævnte Nina Jørring, at hun synes, at det nuværende setup med social dans om torsdagen virker godt. Der var bred enighed om dette. Formanden supplerede med at bemærke, at det specifikt tilstræbes, at niveau 2 altid placeres sent.

 

Formanden opfordrede til, at dansere melder sig til at DJe til den sociale dans torsdag aften.

 

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

 

Regnskab for det forløbne år til godkendelse

Kassereren (Hannah Vesth) gennemgik regnskabet, som var udsendt sammen med indkaldelsen, og det viser, at budgettet for 2011 blev ramt ret præcist.

 

Kassereren nævnte også, at hensynet til foreningens likviditet er den væsentligste grund til, at prisen for undervisningen af og til sættes lidt op eller ned.

 

Revisoren (Carsten Busk Senholt) konstaterede, at han havde checket et tilstrækkeligt antal bilag til at kunne godkende regnskabet, og bemærkede, at regnskabet er fint periodiseret. Han havde en bemærkning vedrørende manglende materiale angående aktiver, som han dog ville tale separat med kassereren om.

 

Der blev spurgt til, hvorfor de internationale workshops giver så stort underskud. Kassereren og formanden svarede, at det alt andet lige skyldes, at målet for bestyrelsen er, at selve workshop’en nogenlunde skal løbe rundt, mens festerne i forbindelse med workshops godt kan give underskud. Revisoren bekræftede, at dette kunne ses af regnskabet.

 

Budget for det kommende år

Kassereren redegjorde for budgettet for 2012, som var udsendt sammen med indkaldelsen. I den anledning var der nogle spørgsmål om hjemmesiden og udvikling den, som kassereren og formanden besvarede, herunder at fokus lige nu er på at skabe nogle forbedringer i administrationsdelen af tilmeldingssystemet for at lette det administrative arbejde.

 

Susanne Thybo foreslog, at bestyrelsen blev pålagt at afsætte og afholde midler til en middag til sig selv. Der var enighed om dette.

 

Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

Fastsættelse af kontingent

 

Kontingentet fortsætter som hidtil; 50 kr. pr. halvår.

 

Diskussion af undervisningsstrukturen på de højeste niveauer

Bestyrelsen ønskede en diskussion af de højeste niveauer for foreningens torsdagsundervisning (niveau 5+6) for at få inputs til, om der evt. med fordel kan ske justeringer.

 

Der var en lang række indlæg, herunder vedrørende ambitionsniveau, evt. temaklasser, muligheder for af og til at få undervisere ”udefra” (fx Sverige), andre undervisningsformer, flere ønsker fra eleverne til underviserne, flere krav fra underviserne til eleverne, mere jazz for disse niveauer, etablering af show hold, undervisere der tager undervisning hos hinanden, klarere forventningsafstemning, evt. inspiration fra Swingshoes’ extratræning, evt. opdeling af niveau 6, evt. udveksling af undervisere med Sverige, evt. etablering af ”venskabsklasser” i Sverige.

 

Bestyrelsen takkede for inputs, som de vil tage med i de videre overvejelser. Det blev for god ordens skyld nævnt, at det er bestyrelsen, der sætter rammerne for undervisningen, mens det er lærergruppens opgave at fylde rammerne ud.

 

Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Benedikte Ballund stillede op til genvalg som formand og blev genvalgt med akklamation.

 

Både Mathilde Dam og Marie Kølle havde inden generalforsamlingen meddelt, at de ikke ønskede genvalg til bestyrelsen.

 

Ulrik Jørring og Peder Hansen blev valgt til bestyrelsen uden modkandidater.

 

Formanden orienterede også om, at Julie Lund Christensen har ønsket at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Da næstformandsposten først er på valg i 2013 betyder dette i realiteten, at én af suppleanterne vil komme til at indgå direkte i bestyrelsen.

 

Lise Bruun Christensen blev valgt uden modkandidat som førstesuppleant og indgår dermed i bestyrelsen.

 

Louise Nabe og Margrethe Andersen blev derefter valgt som suppleanter uden modkandidater.

 

Valg af revisor og suppleant

Carsten Busk Senholdt blev genvalgt som revisor uden andre opstillede. Preben Nielsen blev valgt som revisorsuppleant uden andre opstillede.

 

Eventuelt

Under punktet blev bl.a. diskuteret et forslag fra Joan Osted Thomsen om, at der stilles lokaler til rådighed for undervisernes forberedelse. Dette affødte også et forslag om, at der stilles lokaler til rådighed for elevernes egen ”træning”. Bestyrelsen redegjorde for tidligere erfaringer med at have et fast lokale på et fast tidspunkt, som stod til rådighed for underviserne; det blev stort set ikke benyttet. Bestyrelsen konkluderede, at de vil se nærmere på mulighederne for at imødekomme ønskerne.

 

Herefter bad kassereren om hjælp til arbejdet med registrering af betalinger i administrationssystemet - en opgave der er meget omfattende (i hvert fald indtil der er sket forbedringer på hjemmesiden). Lise Bruun Christensen meldte sig til at hjælpe med opgaven.

 

Det blev foreslået, at hjemmesiden udbygges med en betalingsfunktion. Bestyrelsen svarede, at dette er målet, men at fokus lige nu ligger på nogle andre administrative forbedringer.

 

Til sidst førte Nina Jørring an i en klapsalve for bestyrelsens indsats.

 

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

 

København 4/6 2012

 

Lars Tjærby Rasmussen

Referent